Czy powierzchnia stropodachu użytkowego powinna być wliczana do powierzchni całkowitej budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2024 r.
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2023 r.

PYTANIE

Przepis § 3 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. podaje legalną definicję kondygnacji. Stoi tam: "należy przez to rozumieć poziomą część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku (...)". Definicja mówi zatem, że kondygnacja to pozioma część budynku ograniczona od spodu i od góry trwałą przegrodą budowlaną. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – dalej r.z.f.p.b. w § 12 r.z.f.p.b. mówi, że "Powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku nr 2 do rozporządzenia (...)". Norma ta PN-ISO 9836. W tabeli wskazane jest, że należy korzystać z jej najnowszej wersji. Najnowszą wersją jest PN-ISO 9836:2022-07 - wersja polska. W normie tej w punkcie 5.1.3.1. zawarty jest zapis: "Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, oraz kondygnacje techniczne lub kondygnacje magazynowe." Wymienione są tutaj "tarasy" i "tarasy na dachach". Stoi to w sprzeczności z definicją z r.w.t. podaną wyżej. Jednocześnie norma 9836:2022 jest wymieniona w rozporządzeniu jako obowiązkowa do stosowania. Co więcej, definicja kondygnacji z r.w.t. mówi, że kondygnacja jest "częścią budynku". Definicja "budynku" zawarta jest w ustawie z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. art. 3 pkt 2 pr. bud. Mowa w niej, że budynek to "obiekt budowlany (...) wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach". Przestrzeń ponad dachem (lub stropodachem) nie może zatem być częścią budynku, a zatem zgodnie z definicją z r.w.t. nie może być kondygnacją.

Czy w świetle wymienionych wyżej zapisów powierzchnia stropodachu użytkowego powinna być wliczana do powierzchni całkowitej budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX