Czy powiat może zwrócić się o zmianę treści decyzji podziałowej i stwierdzenie przez burmistrza przejścia wydzielonej drogi na... - OpenLEX

Czy powiat może zwrócić się o zmianę treści decyzji podziałowej i stwierdzenie przez burmistrza przejścia wydzielonej drogi na własność gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie decyzji burmistrza został zatwierdzony podział nieruchomości stanowiącej własność powiatu, w wyniku którego została wydzielona działka stanowiąca drogę publiczną. Podziału dokonano zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wydzielona działka stanowi - tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe projektowane KD-D2. W treści decyzji podziałowej stwierdzono, że podziału dokonano w celu rozdzielenia drogi publicznej od drogi lokalnej. W celu uregulowania stanu prawnego powiat złożył wniosek o dokonanie wpisów w księdze wieczystej w oparciu o art. 98 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n. Przedmiotowy wniosek został oddalony z uwagi na brak dokumentu stanowiącego podstawę dokonania wpisu (w treści decyzji podziałowej nie został jednoznacznie wskazany podmiot publicznoprawny, który jest beneficjentem skutków prawnych decyzji). Istnieje bowiem pewnego rodzaju spór pomiędzy jednostkami samorządowymi tj. powiatem, który jest właścicielem działki, które zgodnie z zapisem MPZP przeznaczona jest pod drogę publiczną, a gminą, która uważa, że działka stanowi powiatową drogę publiczną i nie zamierza jej przejąć w trybie art. 98 ust. 1 u.g.n. Biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) – dalej u.d.p. - do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą - działka będąca przedmiotem podziału stanowi drogę lokalną – dojazd do działek, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zgodnie z MPZP).

Czy na podstawie opisanej powyżej sytuacji powiat może zwrócić się w trybie art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. o zmianę treści decyzji podziałowej o uwzględnienie art. 98 ust. 1 u.g.n. i stwierdzenia przez burmistrza przejścia wydzielonej drogi na własność gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?