Czy postępowanie o zasiedzenie sąsiedniej nieruchomości stanowi przesłankę do zawieszenia postępowania? - OpenLEX

Czy postępowanie o zasiedzenie sąsiedniej nieruchomości stanowi przesłankę do zawieszenia postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o określenie warunków zabudowy na nieruchomości "A". Organ administracji architektoniczno-budowlanej w toku rozpoznawania sprawy stwierdził, że nie jest w stanie określić wszystkich stron postępowania z powodu: 1. Braku adresu oraz dodatkowych danych jednego z trzech współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości "B". Jednocześnie nie jest w stanie stwierdzić nawet, czy ta osoba żyje lub nie. 2. Toczącego się postępowania o zasiedzenie sąsiedniej nieruchomości "B" wszczętego na wniosek dwóch jej pozostałych współwłaścicieli. W związku z powyższym, organ zawiesił postępowanie w trybie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. Organ w uzasadnieniu nie wskazał jednoznacznie, która konkretnie z ww. przesłanek stanowi podstawę do zawieszenia postępowania - opisał jedynie sytuację i powołując się na ten artykuł dokonał zawieszenia. Rodzą się pytania w takiej sytuacji:

1. Czy organ miał w takim przypadku prawo do zawieszenia postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.?

2. Czy samo postępowanie o zasiedzenie sąsiedniej nieruchomości stanowi przesłankę do zawieszenia postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.?

3. Czy w przypadku braku możliwości określenia, czy jedna ze stron postępowania żyje lub nie, organ nie powinien wystąpić do sądu o wyznaczenie kuratora stosując art. 30 § 5 k.p.a.?

Czy takie wystąpienie kwalifikowałby sprawę do zawieszenia do czasu ustanowienia kuratora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX