Czy postanowienie regulaminu świadczenia usługi, na mocy którego umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, jest zgodne z prawem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w grudniu 2021 r. prowadził postępowanie klasyczne na dostawę energii elektrycznej. Zamawiający określił w SWZ istotne warunki umowy, ale dopuścił zawarcie umowy na projekcie umowy od wykonawcy po uwzględnieniu jego wymogów z SWZ. W SWZ był zapis, że umowa zostaje zawarta na czas określony od daty zawarcia, ale nie wcześnie niż od 1.01.2022 r. do 31.12 2022 r. Nie było natomiast tam wyraźnie zaznaczone, że wyklucza się automatyczne wydłużenie umowy po upływie okresu, na który została zawarta. Zamawiający pod koniec 2022 r. prowadził bezskutecznie postępowania na dostawę energii na 2023 r., ale nikt nie składał oferty. W lutym 2023 r. do zamawiającego wpłynęła faktura od wykonawcy umowy na 2022 r. za dostawę energii za styczeń 2023 r. Potem w marcu wpłynęła druga faktura za luty 2023 r. Na pytanie zamawiającego, na jakiej podstawie wykonawca wystawia faktury, skoro umowa obowiązywała tylko do końca grudnia 2022 r. wykonawca odpowiedział, że: 1) w umowie na 2022 r., zawartej na wzorze od wykonawcy, jest zapis, że w sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się Regulamin świadczenia usługi wydawany przez wykonawcę. 2) w powyższym regulaminie jest zapis, że w przypadku zawarcia umowy na czas określony, jeśli żadna ze stron na co najmniej 2 miesiące przed upływem tego okresu nie złoży oświadczenia, że umowa nie ulega przedłużeniu, umowa przekształca się z upływem tego okresu na umowę na czas nieokreślony, a cena usług będzie świadczona wg. cennika wykonawcy dla grupy taryfowej właściwej dla wykonawcy.

Czy w tym przypadku takie postępowanie wykonawcy było zgodne z prawem, w szczególności, czy ten zapis z regulaminu wykonawcy o automatycznym przedłużeniu może mieć tutaj w ogóle zastosowanie, czy też nie jest to sprzeczne z p.z.p. i należy uznać, że pomimo braku wyraźnego wykluczenia tej regulacji, ten zapis jest sprzeczny z prawem p.z.p. i nie może być tutaj stosowany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX