Czy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy zamyka pracownikowi drogę do ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z chorobą zawodową pracownik przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym 12 miesięcy. Po tym okresie otrzymał rentę na okres 3 lat od ZUS. Nie kontynuował zatrudnienia, w związku z tym zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. W porozumieniu widnieje zdanie "Strony zgodnie potwierdzają, iż zawarcie niniejszego porozumienia wyczerpuje wszelkie zobowiązania finansowe pracodawcy wobec pracownika związane z rozwiązywaną umową".

Czy wobec powyższego należy rozumieć, że pracownikowi nie przysługuje prawo do zadośćuczynienia w ramach orzeczonej choroby zawodowej (brak możliwości wykonywania wielu innych prac, trwały uraz cieśni nadgarstka), którą nabył w zakładzie pracy?

W porozumieniu jest również zapis "Pracodawca dobrowolnie zapłaci pracownikowi odszkodowanie za niedogodności związane z rozwiązaniem stosunku pracy w wysokości stanowiącej równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę pracownika".

Czy tę kwestię należy traktować jako odprawę pracowniczą?

Czy powinna być pracownikowi wypłacona również odprawa rentowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX