Czy pojęcie zabudowy zagrodowej należy zdefiniować jako zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pojęcie zabudowy zagrodowej pojawia się w art. 15a ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud., jednak definicja ta nie została sformułowana w pr. bud., zamieszczono ją w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej r.w.t. Zgodnie z § 149 z.t.p. "w akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie upoważniającej". Ponieważ dyrektywy redagowania tekstu prawnego powinny korespondować z dyrektywami interpretowania tekstu prawnego, powstaje na tle zasad techniki prawodawczej domniemanie, że definicja zabudowy zagrodowej zamieszczona w r.w.t. nie posiada doniosłości poza przepisami tego rozporządzenia. Rozporządzenie r.w.t. zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. bud, który to przepis nie zawiera upoważnienia do formułowania w r.w.t. definicji ustalających znaczenia pojęć ustawowych. Z brzmienia § 3 r.w.t. wynika wprost, że definicje w nim zawarte mają zastosowanie jedynie w ramach przepisów tego rozporządzenia. Pojęcie zabudowy zagrodowej w rozumieniu § 3 pkt 3 r.w.t. nie może być uznane za definicję legalną zabudowy zagrodowej przy dokonywaniu wykładni przepisu art. 15a ust. 3 pr. bud. W konsekwencji należy uznać, że skoro przy dokonywaniu wykładni art. 15a ust. 3 pr. bud. nie można stosować definicji zabudowy zagrodowej ustalonej w § 3 pkt 3 r.w.t., to tym samym nie można też posługiwać się definicją "gospodarstwo rodzinne" wynikającą z przepisu art. 5 ust. 1 ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655).

Czy mając powyższe na uwadze, można uznać, że zabudowa to "budynki znajdujące się na określonym terenie" zaś zagroda to "dom wiejski z podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi" (Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa)?

Skoro tak, to czy pojęcie zabudowy zagrodowej należy zdefiniować jako zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza poza granicami miast - na wsi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access