Czy podwykonawca może powierzyć dalszemu podwykonawcy wykonanie robót budowlanych, do realizacji których wymagane były określone zdolności wskazane w treści warunku udziału w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu na budowę basenów zewnętrznych zamawiający określił warunek doświadczenia: wykonanie: - min. 1 zamówienia, polegającego na budowie instalacji technologicznych obiektów basenowych (niecki basenowe o powierzchni lustra wody minimum 400 m2) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz - min. 1 zamówienie, polegające na budowie obiektów wodnych placów zabaw o powierzchni zraszanej bezpiecznej min. 100 m2. W SWZ nie ma zastrzeżeń dotyczących osobistego wykonania robót przez wykonawcę. Wykonawca w celu spełniania warunku w ofercie powołał się na podmiot trzeci, który jako podwykonawca miał wykonać roboty objęte warunkiem. Wykonawca po podpisaniu umowy zmienił podwykonawcę - nowy podwykonawca wykazał, że spełnia warunek określony w SWZ. Podwykonawca przedłożył projekt umowy z dalszym podwykonawcą na dostawę, montaż, uruchomienie i serwisowanie obiektu.

Czy podwykonawca może zlecić dalszemu podwykonawcy zakres robót, które były objęte warunkiem?

Czy dalszy podwykonawca powinien wykazać spełnianie warunku doświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX