Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osobę fizyczną - która składa skargę na przedsiębiorcę turystycznego – przy wszczęciu i w toku postępowania administracyjnego (uwzględniając przepisy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego) uznać trzeba za stronę postępowania (i informować ją o czynnościach podejmowanych przez urząd) czy też uznać nie można?

Należy na uwadze mieć fakt, iż decyzje podjęte przez organ w toku postępowania, dotyczyć będą osoby/podmiotu skarżonego, nie osoby składającej skargę, czy donos. Zagadnienie dotyczące "strony postępowania" wskazane w art. 28 k.p.a. i art. 29 k.p.a. koncentruje się na kwestii formalnej. Natomiast wątpliwość dotyczy interpretacji zapisu, czy jego części tj. art. 28 k.p.a. "strona jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". Trudno rozstrzygnąć i jednoznacznie zdefiniować pojęcie dotyczące obowiązku. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż obowiązkiem, czy powinnością jest informowanie właściwego organu, o czyimś działaniu, niezgodnym z zawartą umową, czy obowiązującym prawem.

Natomiast, czy to wystarczy, by skarżącego, mimo iż w efekcie jego zawiadomienia postępowanie obejmie skarżonego, uznać za stronę postępowania?

Tym bardziej, że w świetle wymienionych powyżej przepisów, w każdym przypadku, ostateczne rozstrzygnięcie podjęte przez organ (czy to nakładające sankcje, czy dot. umorzenia postępowania) dotyczyć będzie przedsiębiorcy lub osoby fizycznej, co do której skargę wniesiono, a nie podmiotu, który skargę złożył.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?