Czy podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w każdym przypadku mają obowiązek przedłożenia pełnomocnictwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP dwóch wykonawców złożyło ofertę jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Każdy z nich prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wykonawcy wspólnie popisali ofertę, jeden podpisał ofertę podpisem zaufanym, drugi podpisał ofertę podpisem kwalifikowanym. Przy czym, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie dołączyli do oferty pełnomocnictwa, z którego wynika, że ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Czy w takim przypadku zamawiający jest zobligowany do wezwania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego o uzupełnienie pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX