Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na rekultywację wyrobiska górniczego? - OpenLEX

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na rekultywację wyrobiska górniczego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Wnioskodawca zamierza wykorzystać odpady do rekultywacji znacząco zawodnionego wyrobiska. Podmiot zamierza na powyższy cel przeznaczyć odpady określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u. Wody znajdujące się w wyrobisku nie są wodami opadowymi (zebranymi w dobrze izolowanej niecce), lecz pozostają w łączności hydraulicznej z gruntowym poziomem wód podziemnych, który nie ma charakteru użytkowego (głębokość 8,0-20,0 m p.p.t.). Spływ wód powierzchniowych i podziemnych ww. poziomu gruntowego odbywa się w kierunku jeziora oddalonego o ok. 2,5 km od wyrobiska. Pierwszym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy-podglinowy występujący na głębokości 59,0 m p.p.t.

Czy w opisanej sytuacji należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Należy dodać, że podmiot nie przeprowadził jeszcze rekultywacji w kierunku rolnym.

W jaki sposób należy zabezpieczyć wody poziomu gruntowego nieużytkowego, z którego spływ następuje do oddalonego o 2,5 km jeziora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX