Czy podmiot może uznać odpady farb proszkowych wykorzystywanych do malowania wyrobów metalowych za produkt uboczny? - OpenLEX

Czy podmiot może uznać odpady farb proszkowych wykorzystywanych do malowania wyrobów metalowych za produkt uboczny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2016 r.

PYTANIE

W procesie produkcyjnym w zakładzie powstają odpady farb proszkowych wykorzystywanych do malowania wyrobów metalowych. Niektóre z farb są, wg kart charakterystyki produktu dostarczonych przez producentów, sklasyfikowane jako produkty niebezpieczne, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - dalej rozporządzenie 1272/2008. Przedmiotowe odpady klasyfikowane jako odpady farb zawierające niebezpieczne substancje, gdyż niemożliwe jest rozdzielenie powstających odpadów różnych farb.

Czy w opisanej sytuacji możliwe jest ubieganie się o uznanie wyżej wymienionych odpadów jako produkt uboczny, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX