Czy podmiot, który po upływie 7 dniowego terminu od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, złoży dokumenty dotyczące pomocy de minimis może być zwolniony z opłaty produktowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – dalej u.g.o.o.o. mogą skorzystać ze zwolnienia z opłaty produktowej za opakowania oraz za publiczne kampanie edukacyjne. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia w ramach pomocy de minimis jest przedłożenie w terminie do 15 marca każdego roku dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i b u.g.o.o.o. oraz spełnienie warunków dopuszczalności pomocy de minimis określonych w obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie. Termin przedłożenia sprawozdania w zakresie opłaty produktowej określa art. 76 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. tj. do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wprowadzający produkty w opakowaniach, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności, ma termin 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności na złożenie sprawozdania (art. 76 ust. 3 u.o.).

Czy podmiot, który po upływie 7 dniowego terminu od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, złoży dokumenty dotyczące pomocy de minimis (oświadczenie i formularz) może być zwolniony z opłaty produktowej i ewentualnie jaki będzie dzień udzielenia pomocy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX