Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej system kar za nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna - dalej rozporządzenie 995/2010, nasuwają się następujące pytania:

1. Czy obecnie jakiekolwiek państwo partnerskie wydaje zezwolenia FLEGT?

Ewentualnie, gdzie można sprawdzać aktualną listę państw wydających te zezwolenia?

2. W art. 5 rozporządzenia 995/2010 zapisano, że podmiot handlowy musi być w stanie zidentyfikować podmiot w łańcuchu dostaw, tj. operatorów lub podmioty handlowe, które dostarczyły drewno i produkty z drewna.

Czy podmiot handlowy powinien dysponować informacjami o całym łańcuchu dostaw od momentu pozyskania drewna, czy wystarczy informacja, od kogo zakupiono drewno lub jego produkty oraz komu je ewentualnie sprzedano?

3. W art. 6 rozporządzenia 995/2010 opisano system zasad należytej staranności, wskazując obowiązek dysponowania dokumentami lub innymi informacjami potwierdzającymi, że drewno zostało pozyskane legalnie.

Czy według krajowego ustawodawstwa oznacza to, że wraz z drewnem, a później jego produktami powinna być przekazywana kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) "Świadectwa legalności pozyskania drewna"?

Czy wystarczą inne dokumenty? Jeśli tak, to ewentualnie jakie?

4. Jak należy rozumieć zapisy zawarte w nawiasie w załączniku do rozporządzenia 995/2010 przy produkcie sklasyfikowanym pod nr 4415?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację