Czy podmiot gospodarczy będący właścicielem zakładu i przynależnej do niego oczyszczalni ścieków może się starać o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie zakładu przemysłowego zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Do oczyszczalni ścieków trafiają:

- ścieki z pomieszczeń socjalnych i sanitarnych z zakładu (toalety, prysznice, stołówka);

- ścieki przemysłowe z zakładu: ze stacji uzdatniania wody, z odmulania kotłów - ścieki bytowe z kilku sąsiednich gospodarstw domowych (właściciele nieruchomości ponoszą opłaty na rzecz zakładu przemysłowego za możliwość odprowadzania ścieków).

Oczyszczone ścieki wprowadzane są do rowu melioracyjnego, czyli urządzenia wodnego. Zakład posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rowu. Pozwolenie wodnoprawne zostało wydane przez Starostę na podstawie ustawy Prawo wodne z 2001 r. i prawdopodobnie ścieki z toalet zakładowych, stacji uzdatniania wody i odmulania kotłów w zakładzie zostały zaklasyfikowane przez organ jako ścieki bytowe. Obawiam się, że obecnie wg linii interpretacyjnej stosowanej przez Wody Polskie te ścieki zaklasyfikowano by jako ścieki przemysłowe.

Czy podmiot gospodarczy, będący właścicielem zakładu i przynależnej do niego oczyszczalni ścieków, może się starać o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z uwagi na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odbioru ścieków z sąsiednich gospodarstw domowych?

Czy w przypadku, w którym zakład uzyskałby status przedsiębiorstwa wod.-kan., to oczyszczane i odprowadzane do rowu ścieki można byłoby zaklasyfikować jako ścieki komunalne, czy należy je traktować jako dwa oddzielne strumienie ścieków: bytowych i przemysłowych?

Niemniej, traktowanie tych ścieków w sposób rozdzielny jest o tyle problematyczne, że wszystkie strumienie ścieków (z zakładu i z gospodarstw domowych) trafiają na zakładową oczyszczalnię łącznie i nie ma możliwości wykonania osobnych badań jakości ścieków oczyszczonych dla ścieków z gospodarstw domowych i ścieków z zakładu.

Jakie należy podjąć działania w celu prawnego uregulowania wyżej opisanej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX