Czy podjęcie przez lekarza udzielania świadczeń u innego świadczeniodawcy w zakresie ratownictwa medycznego przesądza o naruszeniu zobowiązania o nieudzielaniu świadczeń w innym podmiocie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz pracujący w szpitalu w oddziale wewnętrznym złożył zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532 ze zm.), czyli nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6-12, 15 i 16 u.ś.o.z., z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej. Nasz szpital jest podwykonawcą dla innego SP ZOZ w zakresie ratownictwa medycznego. Lekarz pełnił dyżury w karetce pogotowia oprócz pracy na oddziale wewnętrznym. Lekarz nie ma umowy z SP ZOZ na świadczenie usług z zakresu ratownictwa medycznego tylko nasz szpital.

Czy lekarz ten złamał zakaz i szpital musi zwrócić jego podwyżkę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access