Czy podatnik może się odwołać od odmowy zmiany sposobu opodatkowania na 2022 r. w sytuacji opisanej w pytaniu? - OpenLEX

Czy podatnik może się odwołać od odmowy zmiany sposobu opodatkowania na 2022 r. w sytuacji opisanej w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 lipca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r.

PYTANIE

Podatnik wystąpił o uchylenie skutków zmiany sposobu opodatkowania na 2022 r. dokonanego za pośrednictwem CEiDG przez wskazanego tam pełnomocnika, jednak bez pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego złożonego w urzędzie skarbowym, zatem z przekroczeniem granic udzielonego pełnomocnictwa. Artykuł 38-40 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy reguluje bowiem wprawdzie kwestie publikowania informacji o pełnomocnikach i prokurentach, jednak zgodnie z jej art. 42 przepisów art. 38-40 nie stosuje się w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Organ podatkowy odmówił, nie wydając jednak ani decyzji ani postanowienia, odpowiadając jedynie w piśmie zatytułowanym jako zawiadomienie i niezawierającym pouczenia o możliwości zaskarżenia.

Czy takie pismo można traktować jako decyzję bądź postanowienie i bez uprzedniego wezwania organu do uzupełnienia skorzystać z przysługujących środków? Jednak czy takie pismo organu należy traktować jako decyzję i złożyć odwołanie, czy też jako postanowienie i złożyć zażalenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX