Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktury wystawionej z tytułu umowy o współpracę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę o współpracy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Przedmiotem umowy jest:

1)

opracowywanie koncepcji wejścia na rynek, zdobywanie i rozszerzanie pól na rynku, określanie celów strategicznych spółki, określanie kierunków inwestowania, określanie zadań gospodarczych i finansowych;

2)

opracowywanie metod wspomagających jak np. promocje, reklama, informacja handlowa, aktywny marketing, aktywne metody sprzedaży;

3)

określanie środków osobowych, organizacyjnych, technicznych i finansowych realizacji planu rozwoju spółki;

4)

oceny barier i zagrożeń, oceny szans i możliwości;

5)

wyliczanie progu rentowności planowanych przedsięwzięć.

Miejsce wykonywania działalności to siedziba zleceniodawcy lub osób wskazanych przez niego. Wykonywanie usług w siedzibie spółki dotyczy przede wszystkim czynności wymagających osobistego stawiennictwa zleceniobiorcy na żądanie spółki. Wynagrodzenie jest stałe ryczałtowe plus % od zysku. W umowie zapisano że zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności względem zleceniodawcy za roszczenia, straty, szkody, odpowiedzialność, koszty lub wydatki poniesione przez spółkę z tytułu lub w związku z zaangażowaniem zleceniobiorcy na podstawie niniejszej umowy. Zleceniobiorca wystawił fakturę z VAT.

Czy spółka może odliczyć VAT?

W mojej ocenie rodzaj wykonywanych czynności oraz warunki określone w umowie, tj. udział w zysku, brak odpowiedzialności za roszczenia, straty, szkody itp. wskazują na wykonywanie czynności zarządzania firmą lub usługi menedżerskie, które nie mogą być wykonywane w ramach działalności pozarolniczej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access