Czy pod rządami nowego PZP wykonawca będzie składał oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w... - OpenLEX

Czy pod rządami nowego PZP wykonawca będzie składał oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nowe PZP, odwrócona kolejność oceny ofert.

Czy w sytuacji polegania na zasobach podmiotu udostępniającego, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, wykonawca składa też w odniesieniu do ww. podmiotu oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 n.p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?