Czy pobór wód w ilości do 5 m3 na dobę na cele: pojenia drobiu w fermie drobiu, chowu ryb, podlewania roślin ozdobnych w szkółce jest zwykłym korzystaniem z wód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pobór wód w ilości do 5 m3 na dobę na cele: pojenia drobiu w fermie drobiu, chowu ryb, podlewania roślin ozdobnych w szkółce jest zwykłym korzystaniem z wód?

W portalu można spotkać się z interpretacjami, które sugerują, że jeśli ferma drobiu sprzedaje drób, gospodarstwo rybackie sprzedaje ryby, a właściciel szkółki sprzedaje rośliny ozdobne - to pomimo, że wielkość poboru nie przekracza ilości 5 m3/d, to nie jest to zwykłe korzystanie z wód, bo nie służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa rolnego (sprzedaż) i jest to pobór na działalność gospodarczą. W świetle poniższych przepisów stanowiska te wydają się być błędne.

Artykuł 33 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. mówi, że zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Artykuł 2 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym definiuje pojęcie gospodarstwa rolnego i działalności rolniczej w sposób następujący: za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Ponadto art. 6 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców wyłącza spod ustawy działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access