Czy po uzupełnieniu braków we wniosku należy ponownie zawiadomić strony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ administracji arch-bud w postępowaniu o wydanie decyzji pozwoleniu na budowę, zawiadomił w trybie art. 10 § 1 i art. 79a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., ze wskazaniem przesłanek zależnych od strony, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z jej żądaniem. Inwestor w terminie wskazanym w tym zawiadomieniu uzupełniła wszystkie braki.

Czy wobec powyższego należy jeszcze raz zawiadomić strony zgodnie z art. 10 k.p.a. czy też, ze względu na terminowość i kary narzucone w prawie budowlanym oraz ekonomikę procesową można wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, a w uzasadnieniu decyzji odnieść się do uzupełnień dokonanych po zawiadomieniu w trybie art. 79a k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX