Czy po unieważnieniu 4 części zamówienia, zamawiający może przeprowadzić nowe postępowanie dotyczące tylko części 3 i 4, zsumować ich wartość i zastosować przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zaplanował udzielenie zamówienia na dostawę komputerów i serwera w dwóch częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość zamówienia (na komputery i serwer) wynosi 400.000 zł, w związku z tym każde z postępowań zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym. W pierwszym (prowadzonym obecnie) postępowaniu, zamawiający przewidział cztery części zamówienia. Wykonawca złożył oferty na wszystkie cztery części (na części od 1 do 4). Oferty dot. części 1 i 2 zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p., z uwagi na niezgodność parametrów technicznych oferowanego sprzętu z wymaganiami zamawiającego opisanymi w SWZ. Po odrzuceniu ofert postępowanie w zakresie części 1 i 2 zostanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 p.z.p. Po unieważnieniu części 1 i 2 zamawiający zamierza do tych części zastosować tryb z wolnej ręki, tj. art. 305 pkt 2 p.z.p. Ceny ofert dot. części 3 i 4 przekraczają kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia (bez możliwości ich zwiększenia). Postępowanie w zakresie części 3 i 4 zostanie unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 p.z.p.

Czy, po unieważnieniu części 1-2 (z powodu niezgodności parametrów technicznych) i skorzystaniu z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 p.z.p. mogę zsumować wartość części 3 i 4 (unieważnionych z powodu przekroczenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie) i przeprowadzić postępowanie w odniesieniu tylko do części 3 i 4, zgodnie z regulaminem wewnętrznym (wartość części 3 i 4 to ok. 20.000 zł)?

Sytuacja jest o tyle nietypowa, że w postępowaniu nie ma wybranych, rozstrzygniętych części, na które będzie podpisana umowa...

Czy można ponownie oszacować wartość zamówienia w odniesieniu do części 3 i 4, a następnie udzielić nowego zamówienia z zastosowaniem przepisów wynikających z ponownego oszacowania wartości zamówienia?

Czy raczej należy zsumować wartość wszystkich czterech unieważnionych części (tj. części 1,2,3 i 4)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX