Czy po uchwaleniu przez Radę Gminy Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy musimy przesłać do organów opiniujących przyjętą uchwałę wraz z programem i prognozą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po uchwaleniu przez Radę Gminy Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy musimy przesłać do organów opiniujących (starosty, sanepidu i RODOŚ) przyjętą uchwałę wraz z programem i prognozą?

Była przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W swojej opinii RDOŚ powołał się na art. 55 ust. 4 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) - dalej u.o.o.ś. stanowiący, że organ opracowujący projekt programu, winien przekazać przyjęty POŚ wraz z podsumowaniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX