Czy po stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla ziemnych stawów rybnych trzeba wydać decyzję nakazową na ich usunięcie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2019 r.

PYTANIE

Czy po stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego dla ziemnych stawów rybnych trzeba wydać decyzję nakazową na ich usunięcie (likwidację)?

Z przepisu art. 419 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) – dalej pr. wod., wynika, że organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych po stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego lub jego cofnięciu nakłada na zakład, w drodze decyzji, obowiązek usunięcia urządzeń wodnych, które zostały wykonane lub były użytkowane na podstawie tego pozwolenia. W 2000 roku wydano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ziemnego stawu rybnego i na użytkowanie wód w rowie melioracyjnym dla jego potrzeb poprzez spiętrzenie wody w rowie zastawką, pobór tej wody za pomocą mnicha wlotowego i dalej zrzut wody poniżej zastawki za pomocą kolejnego mnicha wylotowego. Pozwolenie wodnoprawne wygasło z końcem 2015 roku - upłynął jego termin określony w decyzji, a właściciel dotąd nie wystąpił z nowym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Czy w takim przypadku należy obligatoryjnie wszcząć postępowanie z art. 419 pr. wod. i wydać decyzję nakazową na usunięcie (likwidację) stawu wraz z urządzeniami towarzyszącymi?

Czy przy wydaniu takiej decyzji należy także nałożyć obowiązki wynikające z art. 418 ust. 3 pr. wod. jeżeli są uzasadnione np. na skutek zaniedbań w utrzymaniu tych urządzeń następuje podtapianie gruntów przyległych i powodowanie na nich szkód w uprawach oraz utrudnione użytkowanie?

Czy też może przepisów dot. usunięcia urządzeń wodnych nie stosuje się do stawów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access