Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o udzielenie informacji w sprawie działań, jakie należy podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego.

Korespondencja kierowana do dłużnika m.in. zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, doręczana była w trybie art. 44 k.p.a. Dłużnik został pouczony o obowiązku i skutkach wynikających z art. 41 k.p.a.

Wysłana do dłużnika decyzja o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wróciła jednak do tutejszego GOPS z adnotacją, że "adresat wyprowadził się".

Jakie należy podjąć dalsze działania i jak zakończyć wszczęte postępowanie?

Czy, skoro postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zostało wszczęte (zawiadomienie skutecznie doręczone, strona pouczona o obowiązku informowania o zmianie adresu), należy uznać, że decyzja o uznaniu dłużnika również została skutecznie doręczona?

Czy w związku z tym, należy podjąć kolejne działania - wynikające z art. 5 ust. 3b ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)?

Jeżeli nie można uznać decyzji jako doręczonej, to w jaki sposób zakończyć wszczęte postępowanie?

Czy po otrzymaniu zwrotu decyzji z adnotacją, że "adresat wyprowadził się", należy jednak najpierw wystąpić do komornika z zapytaniem o aktualny adres zamieszkania dłużnika i dalsze działania uzależnić od otrzymanej odpowiedzi?

Co w tym czasie dzieje się z naszym wszczętym postępowaniem?

Czy biegną terminy (ustalenia komornika w sprawie m-ca zamieszkania dłużnika mogą trwać kilka tygodni)?

Co w sytuacji, gdy komornik ustali, że dłużnik wyprowadził się poza teren naszej gminy?

Czy należy uznać, że tutejszy organ nie jest organem właściwym dłużnika, umorzyć wszczęte postępowanie i wystąpić do właściwego organu dłużnika o podjęcie wobec niego działań?

Jeśli komornik ustali, że dłużnik nadal mieszka na terenie naszej gminy (pod innym adresem), od którego momentu należy prowadzić dalsze działania?

Czy należy kontynuować działania i podjąć próbę doręczenia wydanej wcześniej decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się pod nowym adresem zamieszkania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?