Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po ostatniej zmianie ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś., jeżeli liczba stron postępowania przekracza 10 informujemy strony postępowania w drodze obwieszczenia?

Jeśli wydamy już decyzję, to czy musimy pisać w treści obwieszczenia, że stronom przysługuje odwołanie od decyzji?

Czy wydajemy drugie obwieszczenie na podstawie art. 85 ust. 3 u.o.o.ś. o wydanej decyzji?

Jak to należy rozumieć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?