Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest właścicielem 4 niewyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku 9-cio lokalowym oraz współwłaścicielem udziału wynoszącego 4352/8000 części w prawie własności działki, na której znajduje się budynek. W poprzednich latach sprzedawano sukcesywnie na rzecz najemców własność lokalu oraz oddawano odpowiednią część gruntu w użytkowanie wieczyste. Konsekwencją wejścia w życie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 139) – dalej u.p.p.u.w. było przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Właściciele wyodrębnionych lokali otrzymali stosowne zaświadczenia o przekształceniu oraz o obowiązujących opłatach przekształceniowych, a Sąd Rejonowy dokonał w księgach wieczystych odpowiednich wpisów. Gmina była właścicielem działki, a obecnie jest jej współwłaścicielem i nigdy nie przysługiwało jej prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej działki.

Czy (mając na uwadze powyższe) po dokonanym ex lege przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy sprzedaży na rzecz najemcy niewyodrębnionego lokalu (bez założonej księgi wieczystej) wraz z udziałem w prawie własności działki należy doliczyć roczne opłaty przekształceniowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?