Czy PINB może odmówić zwrotu grzywny lub ją umorzyć bez zgody organu wyższego stopnia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zwany dalej PINB, nałożył postanowieniem grzywnę w celu przymuszenia. Właściciel obiektu nie uiścił grzywny. Następnie PINB wysłał upomnienie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Właściciel obiektu uiścił grzywnę w nakazanej kwocie. Po wykonaniu obowiązku nakazanego decyzją zwrócił się o umorzenie nałożonej grzywny zgodnie z art. 126 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438) - dalej u.p.e.a. Zobowiązany notorycznie uchylał się od wykonania nakazu określonego w decyzji. W związku z powyższym PINB zwrócił się do organu wyższego stopnia, tj. WINB, o wyrażenie zgody na zwrot grzywny w wysokości 75% zgodnie z art. 126 u.p.e.a. Organ wyższego stopnia zarzucił PINB, że nie dostarczył zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32 u.p.e.a. i w związku z powyższym stwierdził, że ze względu, iż grzywna w celu przymuszenia nie została nałożona w trybie postępowania egzekucyjnego, nie jest możliwe ustosunkowanie się organu wyższego stopnia do możliwości zwrotu kwoty grzywny w trybie przepisów u.p.e.a.

Czy w związku z nie dostarczeniem zobowiązanemu tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32 u.p.e.a. powoduje nieważność postanowienia o nałożeniu grzywny?

Czy PINB może odmówić zwrotu grzywny lub ją umorzyć bez zgody organu wyższego stopnia?

Jak w takiej sytuacji powinien zachować się PINB?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy