Czy PINB ma wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu lub o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku do czasu rozpatrzenia odwołania przez WINB?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydało inwestorowi decyzję na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. o sporządzeniu projektu zamiennego w dniu 8.08.2022 r., od powyższej decyzji w ustawowym terminie odwołała się jedna ze stron postępowania. PINB przesłało odwołanie wraz z aktami sprawy do WINB, które to czeka na rozpatrzenie przez WINB. W dniu 4.10.2022 r. inwestor pomimo powyższego odwołania złożył w PINB wniosek wraz z projektem o zatwierdzenie zamiennego projektu i wydanie pozwolenia na wznowienie robót. W dniu 19.10.2022 r. pełnomocnik inwestora złożył do PINB wniosek o nadanie decyzji wydanej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a.

Jak się ma zachować PINB czy ma wydać postanowienie o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 2 k.p.a. oraz decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu lub o przedłużeniu terminu załatwienia wniosku na podstawie art. 51 ust. 4 pr. bud. do czasu rozpatrzenia odwołania przez WINB?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX