Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy paliwo w postaci biomasy pochodzącej z rolnictwa i z przetwórstwa spożywczego kwalifikuje się jako "substancja/mieszanina" w rozumieniu ustawy z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1225) oraz w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353, str. 1)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację