Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 9a u.p.d.o.p. na podmiotach powiązanych ciąży obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej. Spółka zamierza zlecić wykonanie takiej dokumentacji w ramach umowy cywilnoprawnej. Czynności doradztwa podatkowego w świetle art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r., obejmują: 1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, 2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, 3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, 4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1 (z wyłączeniem biegłych rewidentów). Zwracamy uwagę, że czynności opisane w punkcie 1 zostały zastrzeżone wyłącznie dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów.

Czy osoba przygotowująca zewnętrznie dla spółki ww. dokumentację podatkową musi posiadać uprawnienia doradcy podatkowego, tj. czy usługa ta mieści się w kategorii świadczeń, które może wykonać jedynie doradca podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?