Czy osoba prawna zobowiązana przez organ podatkowy do udzielenia informacji na podstawie art. 82 § 1 pkt 1 o.p., może odmówić podania takiej informacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku, jeśli zwrócił się do danej osoby prawnej (firmy dostarczającej energię elektryczną) o udostępnienie informacji na podstawie art. 82 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, a ww. osoba odmówiła przekazania tych informacji?

Zwracając się o przekazanie informacji organ oprócz art. 82 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej powołał się także na art. 6 ust. 1 lit. c,e i f RODO (gdyż żądane informacje dotyczą podania danych osobowych osób, które podpisały umowę o dostarczenie energii za poszczególne okresy na danej nieruchomości). Wskazano, iż uzyskanie ww. danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organie (ustalenie podmiotów faktycznie władających nieruchomością, wobec których konieczne jest określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), że jest to zadanie realizowane w interesie publicznym, a dane są konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organ. Czy ww. osoba prawna może odmówić udzielenia informacji bez żadnego uzasadnienia podając jedynie, iż "podstawa prawna nie upoważnia do udostępnienia wnioskowanych danych"? W jaki sposób organ może wyegzekwować od ww. podmiotu przekazanie żądanych informacji? Jakie konsekwencje grożą podmiotowi za taką bezzasadna odmowę przekazania informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX