Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektorowi SP ZOZ-u wypowiedziano umowę o pracę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dyrektor miał pełnić obowiązki do 30 września 2015 r., jednak w dniu 20 kwietnia 2015 r. zwolniono go także ze świadczenia pracy i zarządzeniem prezydenta zatrudniono na jego miejsce p.o. dyrektora. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdziło nieważność zarządzenia prezydenta o powierzeniu obowiązków dyrektora osobie z zewnątrz SP ZOZ-u, uznając zarządzenie jako niezgodne z prawem, bezprzedmiotowe i niedopuszczalne. Zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym SP ZOZ-u, dyrektor wyznacza osobę do pełnienia jego obowiązków podczas jego nieobecności. Pomimo rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody oraz wytypowania przez dyrektora jego zastępcę, prezydent nadal utrzymuje osobę obcą na stanowisku p.o. dyrektora w SP ZOZ-ie. Prezydent złożył skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie wojewody. Wyrok jeszcze jest nieznany. Pełniący obowiązki dyrektora nie jest wpisany do KRS. W KRS nadal widnieje tylko jeden dyrektor, który pomimo tego, że został zwolniony ze świadczenia pracy, nadal jest dyrektorem.

Czy w tej sytuacji p.o. dyrektora może żądać od kierownika działu administracji, (który, jednocześnie zgodnie ze statutem pełni obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności) zwrotu telefonu służbowego i laptopa przypisanego wyłącznie do niego tylko dlatego, że od jakiegoś czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim?

W piśmie skierowanym do kierownika dotyczącym zwrotu sprzętu p.o. dyrektora informuje, że sprzęt ten będzie zwrócony mu, gdy tylko powróci do pracy z chorobowego.

Czy p.o. dyrektora ma prawo wymagać od kierownika będącego na zwolnieniu lekarskim, przyjazdu do pracy podczas jego choroby celem zwrotu sprzętu służbowego?

Czy przyjazd kierownika w czasie zwolnienia chorobowego celem protokolarnego zdania sprzętu może zostać uznane jako wykonywanie czynności pracowniczych?

Czy p.o. dyrektora, który nie jest wpisany w KRS i rozstrzygnięciem wojewody nie powinien pełnić obowiązków dyrektora może żądać od pracowników zdawania sprzętu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?