Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca skierował do starosty wniosek w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R5, polegającym na wypełnieniu terenów niekorzystnie przekształconych odpadami innymi niż niebezpieczne, oraz w procesie odzysku R13, polegającym na magazynowaniu odpadów przed procesem R5.

Czy tereny niekorzystnie przekształcone (takie jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) wymienione w pkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u. -stanowią katalog zamknięty?

Czy do terenów tych można zaliczyć osadniki żużla i popiołów, nieczynne miejsca deponowania żużla i popiołów po byłej elektrociepłowni, nieczynne zwałowiska żużli i popiołów po działalności byłej elektrociepłowni, składowiska żużla i popiołów?

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta tereny te zostały oznaczone jako zdegradowane (dwa osadniki), które należy zrekultywować przez zalesienie. Wnioskodawca przedłożył również do wniosku decyzję rekultywacyjną, wydaną w roku 2011 r., określającą kierunek rekultywacji poprzez zalesienie. Grunty te zostały sklasyfikowane jako nieużytki.

Czy w omawianej sytuacji zastosowanie miała ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l.?

Nadmieniam, że nieużytek położony jest w granicach administracyjnych miasta.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?