Czy orzeczenie z Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy traktować jako ostateczne i prawomocne w dniu jego wydania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona miała wydłużone prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne na syna od dnia 01.01.2024 r. na podstawie art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Dnia 23.01.2024 r. zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności syna przez PCPR, które nie uprawniało Pani do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (brak pkt 7).

W dniu 29.01.2024 r. Pani złożyła w tutejszym Ośrodku oświadczenie wraz z kopią odwołania od powyższego orzeczenia o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na podstawie obowiązujących przepisów, strona w dalszym ciągu zachowała prawo do zasiłku oraz świadczenia pielęgnacyjnego do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

W dniu 20.03.2024 r. dostarczyła do tutejszego Ośrodka orzeczenie o niepełnosprawności syna wydane przez Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane w dniu 28.02.2024 r., oświadczyła, że powyższe orzeczenie otrzymała w dniu 19.03.2024 r. Wypłata świadczeń w tutejszym Ośrodku miała miejsce w dniu 15.03.2023 r.

1) Czy jeżeli strona składa odwołanie do Sądu, to czy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego powinna zachować na podstawie art. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, czy jednak orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy traktować jako ostateczne i prawomocne w dniu jego wydania, tj. 28.02.2024 - i w związku z powyższym, należy wstrzymać pobieranie świadczeń na podstawie powyższych przepisów i wezwać do zwrotu nienależenie pobranych świadczeń za msc marzec?

2) Jeżeli strona nie złoży odwołania do Sądu, to czy pobrany zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności za miesiąc marzec należy uznać jako świadczenia nienależnie pobrane i wezwać do zwrotu, mimo tego, że otrzymała powyższe orzeczenie w dniu 19.03.2024 r.?

Czy orzeczenie z Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy traktować jako ostateczne i prawomocne w dniu jego wydania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX