Czy organy kontrolujące (ZUS, PIP) wymagają oryginału rachunku zleceniobiorcy wraz z podpisami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa zlecenia uregulowana jest w art. 734 i nast. k.c. Przepisy te nie zawierają jednak regulacji dotyczącej dokumentowania rozliczenia umowy. W celu bezpieczeństwa przed podważeniem wielkości kwoty wynagrodzenia przez zleceniobiorcę, wystawiany jest rachunek w imieniu zleceniobiorcy i przekazywany jest do podpisu drogą elektroniczną. Zleceniobiorca podpisany rachunek odsyła pocztą.

Czy istnieje podstawa prawna wskazująca wprost, że do wypłaty należności z tytułu umowy cywilno-prawnej zleceniodawca powinien posiadać oryginał rachunku wraz z podpisami zleceniobiorcy i zleceniodawcy, czy skan dokumentu jest wystarczający?

Czy organy kontrolujące tj. urząd skarbowy, ZUS, PIP wymagają oryginału rachunku wraz z podpisami, czy wystarczy rachunek podpisany przez zleceniobiorcę i przesłany drogą elektroniczną (skan)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX