Czy organem, o którym mowa w art. 70 § 7 pkt 2 o.p., w przypadku podatków stanowiących dochód gminy, jest organ I instancji, czy SKO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W artykule 70 par. 7 pkt 2 o.p. mowa jest o organie podatkowym. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu: 2) doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności. Zajmuję się wymiarem podatku od nieruchomości, czy zatem organem podatkowym w moim przypadku jest wskazany w art. 13 par. 1 pkt 1 wójt, burmistrz, prezydent miasta, czy też jest to wskazane w pkt 3 tego artykułu samorządowe kolegium odwoławcze? Sprawa ta ma dla mnie istotne znaczenie, bowiem jeżeli uznać, że tym organem jest SKO termin na ponowne rozpatrzenie sprawy ulega skróceniu o przynajmniej 1 miesiąc.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX