Czy organ wznawiając postępowanie na wniosek strony A, może również włączyć do postępowania osobę B, która posiada status strony, ale sama wniosku nie złożyła?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Organ nadzoru budowlanego na wniosek strony A wznowił w oparciu o art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnej przebudowy obiektu. W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, że jest jeszcze jedna osoba (B) posiadająca status strony, która również nie została uwzględniona przy wcześniej wydanej decyzji. Osoba ta jednak nie złożyła wniosku o wznowienie, choć gdyby to uczyniła, bezspornie musiało by dojść do wznowienia postępowania.

Czy w obecnej sytuacji osoba B powinna zostać z urzędu poinformowana o przysługującym jej statusie strony, a tym samym formalnie włączona do prowadzonego postępowania wznowieniowego pomimo, że sama wniosku nie złożyła?

Wątpliwości dotyczą kwestii ograniczenia wznowienia tylko na wniosek strony (art. 145 § 1 pkt 4 w zw. z art. 147 k.p.a.) i udziału innych osób w postępowaniu wznowieniowym, które co prawda posiadają obiektywnie status strony, jednak nie zostały uwzględnione w trakcie postępowania i nie złożyły wniosku o wznowienie postępowania, na tle wyroku NSA z dnia 26 stycznia 2009 r., II OSK 51/08 i wyroku NSA z dnia 18 maja 2010 r., II OSK 796/09.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access