Czy organ wyższego rzędu może stwierdzić nieważność decyzji zrid z 2009 r., która została wydana z pominięciem strony postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ I instancji w dniu 22 grudnia 2009 r. wydał decyzję zrid na rozbudowę drogi gminnej. Pan X nie był uznany za stronę postępowania, ale 21 października 2011 r. otrzymał postanowienie sądu, w którym znajdowała się informacja: "iż Pan X nabył poprzez zasiedzenie w dniu 1 października 2005 r. własność nieruchomości położonej w miejscowości Y oznaczonej jako działka nr .../1 jako część działki, dla której to nieruchomość Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą Nr ...". Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej. Pan X złożył do organu wyższego rzędu wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji zrid z dnia 22 grudnia 2009 r., ponieważ, jako strona postępowania nie brał udziału.

W 2009 r. organ I instancji odmówił stwierdzenia nieważności z powodu braku interesu prawnego. Minister Infrastruktury uchylił i umorzył postępowanie, bowiem wskazał, iż w przypadku, gdy osoba nie legitymuje się interesem prawnym, powinna nastąpić odmowa wszczęcia postępowania. Obecnie ta sama osoba przedstawiła interes prawny przez zasiedzenie.

Czy wobec powyższego organ wyższego rzędu może stwierdzić nieważność decyzji, z uwagi na fakt pominięcia strony postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX