Czy organ wydający zezwolenie na zmianę lasu na użytek rolny może samodzielnie kwestionować zapis w ewidencji gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta O. prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie zmiany lasu o powierzchni 0,02 ha na użytek rolny. Z zapisu w ewidencji gruntów wynika, że w/w las ewidencyjny jest objęty formą ochrony przyrody. Z ustaleń organu na podstawie crfop wynika, że jest to zapis błędny.

Czy organ wydający zezwolenie na zmianę lasu na użytek rolny może samodzielnie kwestionować zapis w ewidencji gruntów w kontekście treści art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w związku z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dalej r.p.z.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX