Czy organ wydający zezwolenie na usunięcie drzewa musi powiadomić strony o oględzinach terenowych w celu stwierdzenia występowania w jego obrębie gatunków chronionych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przed jego wydaniem dokonuje oględzin terenowych w zakresie występowania w jego obrębie gatunków chronionych.

Czy w związku z tym zapisem organ wydający zezwolenia musi powiadomić strony o oględzinach terenowych, zgodnie z art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Czy są to tylko oględziny terenowe przeznaczone dla organu wydającego zezwolenie, który jest zobowiązany sprawdzić występowanie gatunków chronionych, i tylko on udaje się na miejsce oględzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX