Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przetworzenia odpadów poza instalacjami na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, może żądać przedłożenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pozwolenia wodnoprawnego wymaga gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233) – dalej pr.wod. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 396 ust. 1 pkt 8 pr.wod. pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać m.in. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przetworzenia odpadów poza instalacjami na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, może żądać przedłożenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego przez organ właściwy w tym zakresie (art. 41 ust. 3 u.o.)?

Przy czym należy mieć na uwadze, że w obecnie obowiązującym prawie do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie jest już wymagane dołączenie pozwolenia wodnoprawnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX