Czy organ w swojej opinii powinien odnieść się do wszystkich przedstawionych w KIP wariantów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone jest na obszarze dwóch gmin na podstawie o art. 75 ust. 4 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś. Organ prowadzący postępowanie z uwagi na większą część obszaru, na którym planowane jest przedsięwzięcie, wystąpił do organu właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie o wydanie opinii. Przebieg projektowanej drogi został w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiony w kilku wariantach.

Czy organ w swojej opinii ma odnieść się do wszystkich przedstawionych w KIP wariantów, czy też zaopiniować tylko ten wariant przebiegu drogi, który wedle tutejszego organu jest najbardziej korzystny?

Czy opinia organu może zostać wydana po zebraniu wszystkich odpowiedzi na wezwanie organu prowadzącego, czy też opinia w sprawie powinna zostać wydana jedynie w oparciu o informacje zawarte w przesłanej przez organ prowadzący postępowanie Karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX