Czy organ w pierwszej kolejności powinien zawiadomieniem wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku... - OpenLEX

Czy organ w pierwszej kolejności powinien zawiadomieniem wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia i przedłożenia przeglądu programu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy z 10.07.2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1972) - dalej u.o.w., posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przeprowadzenia i przedłożenia właściwemu organowi przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi co 5 lat. Jeżeli posiadacz odpadów wydobywczych nie przedłoży przeglądu gospodarowania odpadami wydobywczymi właściwy organ wzywa go, w drodze decyzji, do przedłożenia przeglądu w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Czy w przypadku, jeżeli posiadacz odpadów nie przedłoży przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi po upływie 5 lat od uzyskania decyzji zatwierdzającej program, organ w pierwszej kolejności powinien zawiadomieniem na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) - dalej k.p.a., wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie nałożenia na posiadacza odpadów obowiązku przeprowadzenia i przedłożenia przeglądu programu?

Czy raczej organ powinien od razu wydać jedną decyzję orzekającą, w której jednocześnie wzywa posiadacza odpadów do przedłożenia przeglądu programu, oraz informując, że jeżeli posiadacz odpadów w terminie 3 miesięcy od dnia dręczenia tej decyzji nie przedłoży przeglądu programu, będzie skutkowało to wygaśnięciem decyzji zatwierdzającej ten program?

W jaki sposób powinno zostać przeprowadzone prawidłowo postępowanie administracyjne w powyższej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX