Czy organ powinien zawiesić wszczęte postępowanie w sprawie budowy budynku do czasu rozstrzygnięcia sprawy nieważności decyzji... - OpenLEX

Czy organ powinien zawiesić wszczęte postępowanie w sprawie budowy budynku do czasu rozstrzygnięcia sprawy nieważności decyzji wojewody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ aab w roku 1984 r. (tj. na podstawie przepisów ustawy z 24.10.1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. nr 38 poz. 229) - dalej pr. bud. z 1974 r.) wydał pozwolenie na budowę budynku mieszalnego jednorodzinnego. Po ostateczności w/w decyzji i po powzięciu przez ten organ informacji o braku prawa inwestora do nieruchomości ten sam organ w 1985 r. na podstawie art. 154 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. uchylił w/w własną decyzję o pozwoleniu na budowę. W wyniku złożonego przez ówczesnych inwestorów odwołania od w/w decyzji (tj. uchylającej pozwolenie na budowę) wojewoda w 1985 r. postanowił utrzymać w mocy decyzję organu I-szej instancji. W tym miejscu należy nadmienić, iż inwestor w tym czasie (tj. od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia wydania decyzji przez wojewodę, zakończył roboty budowlane związane z budową budynku, lecz nie dokonał zgłoszenia zakończenia budowy do onb). Inwestor sprzedał przedmiotową nieruchomość, zaś obecny właściciel wystąpił do nadzoru budowlanego z wnioskiem o legalizację przedmiotowego budynku (wniosek złożony sprzed 19.09.2020 r.). Ponadto obecny właściciel złożył wniosek do GUNB o stwierdzenie nieważności decyzji wojewody na okoliczność przepisów art. 156 par. 1 pkt 2 k.p.a.

Czy onb powinien zawiesić wszczęte postępowanie w sprawie budowy budynku do czasu rozstrzygnięcia sprawy nieważności decyzji wojewody?

W jakim trybie (tj. z jakiego przepisu prawa i z której ustawy) prowadzić postępowanie naprawcze?

Czy zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji wojewody utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, uchylającej w trybie art. 154 k.p.a. pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX