Czy organ powinien wydać decyzję, jeżeli w trakcie postępowania parafia podejmie działania w celu wyciszenia dzwonu i ewentualne kolejne pomiary wykażą brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji hałasu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z ciągłymi interwencjami mieszkańca dotyczącymi emisji hałasu powodowanej przez dzwon z kaplicy, organ zlecił wykonanie pomiarów emisji hałasu pochodzącego od przedmiotowego dzwonu. Raport z wykonanych pomiarów wykazał przekroczenia we wszystkich trzech badanych punktach pomiarowych.

Czy organ powinien wszcząć postępowanie zgodnie z art. 115a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. i wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu?

Czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania wraz z oględzinami?

Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania parafia, do której należy kaplica, podejmie działania w celu wyciszenia dzwonu i ewentualne kolejne pomiary wykażą brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji hałasu, organ mimo wszystko powinien wydać decyzję, gdyż posiada dowód w postaci raportu z wykonanych pomiarów z przekroczeniami, czy jeżeli ewentualne kolejne pomiary wykażą brak przekroczeń, organ winien umorzyć postępowanie?

Jakie możliwości działania posiada organ mając raport z wykonanych pomiarów emisji hałasu, który stwierdza przekroczenia dopuszczalnych poziomów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX