Czy organ powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę o wydane przez RDOŚ odstępstwo od zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa (na oględzinach) stwierdzono na drzewach zasiedlone gniazda ptaków chronionych, to czy starosta powinien wezwać na podstawie art. 64 k.p.a. (z uwagi na art. 83b ust. 1 pkt 11 k.p.a.) wnioskodawcę o przedłożenie zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych i w przypadku jej nie dostarczenia pozostawić wniosek bez rozpoznania? Czy też z art. 10 i 79a k.p.a. powiadomić wnioskodawcę o przygotowaniu decyzji odmownej i w przypadku braku reakcji ze strony wnioskodawcy - wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX