Czy organ powinien ustalić termin powzięcia informacji o szkodliwym oddziaływaniu na grunt przy postępowaniach w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2018 r.

PYTANIE

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 234 ust. 5 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. postępowań w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom nie wszczyna się jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt. Obecnie do tut. urzędu wpłynęło pismo, w którym wnioskodawca wskazuje, że kilka lat temu sąsiad dokonał zmiany stanu wód na gruntach, która szkodliwie oddziałuje na jego grunt.

Czy organ winien w pierwszej kolejności wezwać wnioskodawcę, aby określił dokładnie kiedy dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu wód na jego grunt i w jakim trybie, na podstawie art. 50 czy 64 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Co jeżeli w wyznaczonym terminie wnioskodawca nie doprecyzuje w którym roku/kiedy dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu wód?

Czy należy odmówić wszczęcia postępowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access