Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r.

PYTANIE

Mpzp wskazuje, że wszystkie budynki wybudowane przed 1945 r. podlegają ochronie konserwatorskiej. Przebudowa, modernizacja lub wyburzenie wymaga uzgodnienia z WKZ. Inwestor planuje rozebrać budynek gospodarczy wybudowany w 1935 r., w związku z tym podlega on ochronie konserwatorskiej wynikającej z treści mpzp. Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wraz z projektem rozbiórki do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wezwał go postanowieniem w trybie art. 35 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. do dostarczenia uzgodnienia projektu rozbiórki z WKZ. Przepisy art. 39 ust. 3 i 4 pr. bud. stanowią, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Gmina nie posiada gminnej ewidencji zabytków, jednak w ocenie inwestora należy mieć w opisanym powyżej stanie faktycznym na uwadze wyrok NSA z 1.12.2015 r., II OSK 817/14: "Decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 pr. bud. wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków: - w odniesieniu do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, a nadto - do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków w odniesieniu do zabytków znajdujących się w wykazie, o którym mowa w art. 7 ustawy z 18.03.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474) - dalej u.z.u.o.z.". Gmina ma uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w której budynek ten został ujęty jako obiekt o wartościach zabytkowych, proponowany do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.

Czy mając na uwadze treść art. 39 ust. 3 i 4 pr. bud. oraz ww. wyrok NSA organ powinien sam wysłać przedmiotową dokumentację rozbiórki do uzgodnienia z WKZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?