Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze stanem epidemii COVID-19 i ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - organ podatkowy może wydać decyzję odmowną w sprawie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych. Podatnik w lutym 2020 roku złożył wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Wniosek umotywował trudną sytuacją finansową, do której między innymi przyczyniła się choroba żony. Organ dwukrotnie wzywał wnioskodawcę do złożenia dokumentów poświadczających argumenty zawarte we wniosku oraz do złożenia dokumentów wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (wezwania skierowano dnia 02.03.2020 r. kolejne 08.04.2020 r.) Pomimo wezwań wnioskodawca nie dostarczył żadnych dokumentów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?