Czy organ określając warunki w pozwoleniu powinien brać pod uwagę powierzchnię całkowitą wszystkich działek jako nieruchomość, na której będzie znajdował się budynek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W organie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na podstawie art. 34 pkt 4 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod. Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c., nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W przedmiotowym przypadku wnioskodawca planuje wykonać budynek na 10 działkach, w tym 3 z nich są objęte jedną księgą wieczystą, a pozostałe stanowią odrębną własność (różni właściciele). Nadto należy mieć na uwadze, że w pozwoleniu winno się wskazać powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi (art. 403 ust. 2 pkt 17 pr.wod.), a jeden obiekt obejmuje wiele działek, niekoniecznie objętych jedną księgą wieczystą.

Czy zatem organ określając warunki w pozwoleniu zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 17-20 pr.wod., przy określaniu spełnienia powyższych warunków powinien brać pod uwagę powierzchnię całkowitą wszystkich działek jako nieruchomość, na których będzie znajdować się budynek (10 działek, które są objęte jednym przedsięwzięciem), zgodnie z powyższą definicją z k.c., czy powinien brać pod uwagę powierzchnię działek objętych jedną księgą wieczystą zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX